Przedsiębiorstwo Usługowe BOR-POL

Przedsiębiorstwo Usługowe Bor-Pol zajmuje się wykonywaniem prac związanych z remontem, montażem oraz wytwarzaniem urządzeń energetycznych, takich jak: zbiorniki olejowe, podgrzewacze regeneracyjne, rurociągi technologiczne, itp. Ponadto Spółka prowadzi czynnosci związane z ochroną antykorozyjną konstrukcji stalowych (nanoszenie powłok malarskich, metalizacja natryskowa).


POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO
„BOR – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ

Niniejsza Polityka Prywatności i zawarta w niej Klauzula informacyjna opisuje zasady i zakres przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Usługowe „BOR-POL” Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki P.U.”BOR – POL” Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.U.”BOR – POL” Sp. z o.o. z siedziba w Brzeszczach ul. Piłsudskiego 21 32-620 Brzeszcze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064613, NIP 549-21-20-289, Regon 270696067. Zwanego dalej Spółką

I. KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejsza klauzula adresowana jest do osób fizycznych, będących kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, przedstawicielami, pracownikami, osobami wyznaczonymi przez określone podmioty do kontaktu lub też innego rodzaju interesariuszami i korespondentami Spółki pod nazwą P.U. „BOR _ POL” Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem pozostawionych przez Państwa danych osobowych jest P.U.”BOR – POL” Sp. z o.o. z siedziba w Brzeszczach ul. Piłsudskiego 21 32-620 Brzeszcze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064613, NIP 549-21-20-289, Regon 270696067.
 2. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w następujący sposób:
  • Listownie na adres P.U. „BOR_POL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 21, 32-620 Brzeszcze
  • Mailowo:
  • Telefonicznie: 32 745 35 30
 3. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe przedstawicieli tj. pracowników, osób reprezentujących dany podmiot, pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu, osób wyznaczonych do udzielania informacji, osób wyznaczonych do wykonania określonych zadań, następujących podmiotów:
  • Kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Spółki
  • Jednostek organizacyjnych, osób prawnych i fizycznych lub innego rodzaju organizacji współpracujących ze Spółka na podstawie innej niż umowa tj. dalsi podwykonawcy, poddostawcy,
  • Podmiotów z otoczenia biznesowego Spółki
  • Innych podmiotów kontaktujących się ze Spółką
  • Inne osoby, kontaktujące się ze Spółką we własnej sprawie
 4. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie następujących artykułów: art.6 ust 1 lit a RODO, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub art. 6 ust 1 lit b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia zadań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub art..6 ust 1 lit.c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub art..6 ust 1 lit.f RODO, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów niezbędnych do funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, a w tym między innymi do:
  • korespondencji i komunikacji handlowej,
  • nawiązaniu lub utrzymaniu kontaktów dotyczących działalności naszej Spółki,
  • marketingu,
  • pozyskiwania i udzielania referencji,
  • nawiązania współpracy,
  • odpowiedzi na skierowane do spółki zapytania,
  • przedstawiania oferty lub zapytania ofertowego,
  • zawarcia umowy oraz wykonania czynności poprzedzających jej zawarcie: negocjacje, wymiana dokumentów, oraz czynności po jej wykonaniu: zgłaszania lub rozpatrywania reklamacji, świadczeniu usług serwisowych,
  • obiegu dokumentów,
  • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami, w tym administracji publicznej,
  • ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniam.
 5. Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, to pochodzą one od podmiotu, na rzecz którego Państwo działacie lub strony umowy zawartej ze Spółką, bądź też z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.
 6. W przypadku pozyskania danych w inny sposób niż bezpośrednio od Państwa, możemy  przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, posiadanych uprawnień zawodowych, bądź też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
 7. Dane osobowe przetwarzane na postawie uzasadnionego interesu Spółki będziemy przechowywać do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 
 8. Odbiorcami danych mogą być:
  • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
  • nasi partnerzy biznesowi ;
  • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień;
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, kancelarie prawne;
  • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami),
  • sądy i organy publiczne, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,  które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody,  prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 
 12. W zakresie przetwarzania Państwa danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 13. Nie  przekazujemy  Państwa  danych  poza  teren  UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Przedsiębiorstwo Usługowe
BOR-POL Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 21, 32-620 Brzeszcze
Sad Rejonowy w Krakowie XII Wydzial Gospodarczy, KRS0000064613, Kapital zakladowy: 1.250.000,00 PLN